Košík
Image
Bílé víno
1 x 65 Kč

Zpracování a ochrana osobních údajů

  • Home
  • Zpracování a ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů – GDPR

1. Úvod

Děkujeme Vám za využívání webových stránek a e-shopu společnosti Víno ze Sardinie

Moje firma dbá o ochranu osobních údajů a ochranu soukromí všech návštěvníků svých webových stránek, zákaznického e-shopu a zákaznického e-účtu Víno ze Sardinie.cz

Přijatá pravidla a bezpečnostní postupy firmy Víno ze Sardinie v oblasti GDPR vycházejí z aktuální platné právní úpravy ochrany osobních údajů a soukromí a to zejména z :

 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů);
 • právních předpisů České republiky, zejména zákona o zpracování osobních údajů
 • z občanského zákoníku, č. 89/2012 Sb., a ze zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Naše pravidla pravidelně přizpůsobujeme případným změnám a právním úpravám.

2. Víno ze Sardinie jako správce osobních údajů

Firma Víno ze Sardinie je správcem osobních údajů na základě Vašeho souhlasu o poskytnutí osobních údajů, který jste vyjádřili Vaším nákupem, registrací nebo objednávkou služeb u naší společnosti dle obchodních podmínek a popřípadě potvrzením při odběru našich elektronických novinek. Všechny získané údaje zpracovávat, stáváme se správcem osobních údajů s odpovědností za jejich řádné zpracování a ochranu.

Víno ze Sardine, se sídlem Hůrka 1786, Pardubice, 5330, IČO: 03764249, zapsaná na 6ivostenském úřadě v Pardubicích, je obchodní činnost, která se zabývá velkoobchodním a maloobchodním prodejem vína, potravinářského a dalšího spotřebního zboží. Dále také zprostředkování ubytování a zážitkové turistiky.  V rámci své podnikatelské činnosti organizuje zákaznické soutěže, zasílá elektronicky novinky o své činnosti a nabídky.

Vaše osobní údaje zpracováváme za níže uvedených podmínek.

 

 

3. Zpracovávané osobní údaje

Obecně platí, že k využívání webových stránek naší společnosti není třeba zadávat žádné vstupní či přístupové informace a údaje, které by mohly mít povahu osobních údajů. Poskytnutí osobních údajů je tak třeba pouze v nezbytných případech, kdy je třeba Vás zpětně kontaktovat anebo s vámi dále komunikovat, a to zejména, pokud jste objednali zboží, službu, zaregistrovali jste se jako uživatelé e-účtu Via Vini.cz, anebo jste účastníkem nějaké naší spotřebitelské soutěže.

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je také zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit vůči vaší osobě.

Zpracováváme tak pouze ty osobní údaje, které nám poskytujete v kvalifikovaných případech v souvislosti se zakoupením námi nabízeného a prodávaného zboží a/nebo s poskytováním souvisejících služeb nebo s Vaší účastí v některé z námi pořádané spotřebitelské soutěži. Jedná se tak obvykle o následující identifikační osobní údaje, které nezbytně potřebujeme k realizaci příslušného obchodu anebo jinému postupu či opatření: jméno a příjmení, adresa bydliště, dodací adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo.

Jakékoli zpracování osobních údajů je přitom vždy vázáno na stanovený účel zpracování a tomuto účelu odpovídající příslušný právní titul zpracování ve smyslu článku 6 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, zejména: plnění smlouvy/ jednání o smlouvě, plnění právních povinností správce, oprávněné zájmy správce a souhlas subjektu údajů.

Detaily k zasílání obchodních sdělení na základě oprávněného zájmu správce najdete níže:

Udělil(a) jste správci souhlas se zasíláním obchodních sdělení Vaší osobě podle ustanovení §  7 odst. 2 zákona o některých službách informační společnosti či jste byl(a) zákazníkem správce ve smyslu ustanovení §  7 odst. 3 zákona o některých službách informační společnosti a zároveň Vám správce poskytl při shromáždění Vašich osobních údajů možnost jasně, zřetelně, zdarma a jednoduchým způsobem nesouhlasit s využitím podrobností Vašeho elektronického kontaktu pro zasílání obchodních sdělení.

Při zasílání obchodních sdělení dodržuje správce obecně závazné právní předpisy, zejména ustanovení par. 7 zákona o některých službách informační společnosti.

Správce provedl posouzení, zda je možné zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem zasílání obchodních sdělení, a také provedl nezbytný proporční test, kdy porovnával zájmy na Vaší ochraně se zájmy správce. Správce dospěl k závěru, že s ohledem na Váš předchozí souhlas se zasíláním obchodních sdělení či na předchozí naplnění předpokladů stanovených v ustanovení § 7 odst. 3 zákona o některých službách informační společnosti a dále s ohledem na skutečnost, že z Vaší strany může kdykoliv dojít k odmítnutí dalšího zasílání obchodních sdělení Vaší osobě, se nejeví, že Vaše zájmy či základní práva a svobody vyžadující ochranu Vámi dobrovolně poskytnutých osobních údajů mají přednost před oprávněnými zájmy správce na zasílání obchodních sdělení.

Vzhledem k výše uvedenému, a i vzhledem ke skutečnosti, že z Vaší strany bylo možné důvodně očekávat zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení, má správce za to, že právním základem zpracování Vašich osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení Vaší osobě je tak oprávněný zájem správce

V případě, že ke zpracování Vašich osobních údajů dochází na základě právního titulu: Souhlas subjektu údajů (dále jen „Souhlas“), je zpracování možné pouze po dobu trvání tohoto Souhlasu. Pokud svůj Souhlas odvoláte a/nebo uplyne doba, na kterou jste Souhlas udělili, je další zpracování Vašich osobních údajů vyloučeno.

Vedle toho nám mohou být dostupné i některé další údaje tím, že navštívíte naše webové stránky a aktivně využíváte našich služeb, a to IP adresu a soubory cookies (v případě online služeb), které však ve vztahu k subjektům údajům systematicky nezpracováváme.

4. Další příjemci osobních údajů

Dalšími příjemci Vašich osobních údajů v případě plnění smlouvy budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy. Dalšími příjemci vašich osobních údajů budou:

Elementdesign, Fügnerova 723, 533 51 Pardubice, www.elementdesign.cz,info@elementdesign.cz, jako administrátor webového řešení

Messenger a.s., Libínská 3127/1, 150 00 Praha 5, IČ: 2757 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10921, jako přepravní společnost

Zásilkovna s.r.o., Lihovarská 1060/12, 190 00 Praha 9

Geis CZ s.r.o., U Prioru 884/4, 161 00 Praha 6, IČ: 44567359, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14475, jako přepravní společnost

5. Subjekt údajů a jeho práva

V případě zpracování Vašich osobních údajů ze strany Víno ze Sardinie. jako správce jste v právním postavení subjektu údajů, který má vůči správci všechna práva vyplývající z obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Jako subjekt údajů přitom máte ve smyslu článků 15 až 22 Nařízení ve vztahu ke správci zejména následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům, zejména právo žádat po správci informaci o zpracování svých osobních údajů;
 • právo na opravu osobních údajů, pokud jsou údaje vedeny nepřesně;
 • právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“);
 • právo na omezení zpracování osobních údajů;
 • právo vznést vůči Správci námitku proti zpracování osobních údajů;
 • práv nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování (s výjimkami).

Vedle toho má subjekt údajů právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7E-mailová adresa: posta@uoou.cz

6. Zabezpečení osobních údajů

Při jakémkoli zpracování Vašich osobních údajů klademe důraz na jejich účinné zabezpečení proti úniku nebo zneužití, a to zejména formou potřebných technických opatření a zabezpečení našeho webu a dalších námi využívaných informačních systémů a aplikací, jakož i formou závazných vnitřních postupů a organizačních pravidel pro zpracování osobních údajů, včetně povinnosti mlčenlivosti našich zaměstnanců.

V tomto směru naše společnost vydala Metodický pokyn o zpracování a ochraně osobních údajů u společnosti Víno ze Sardinie . a přijala konkrétní technická, organizační a další opatření k zabezpečení jak automatizovaně, tak i manuálně zpracovávaných osobních údajů.

7. Cookies

Za účelem zkvalitňování naší Online nabídky a zlepšování elektronické komunikace se zákazníky využíváme kromě jiného i soubory cookies.

Cookies jsou malé textové soubory, které jsou ukládány na osobních počítačích (PC), tabletech nebo smartphonech. Tyto soubory nám přitom umožňují vytvořit předpoklady pro optimální fungování našich webových stránek vůči zákazníkům (uživatelům) a dále zlepšovat naši nabídku a komunikaci s vámi.

V tomto směru je však třeba zdůraznit, že cookies v žádném případě nedovolují přístup do PC nebo jiného komunikačního prostředku a nejsou ani používány k jakémukoli shromažďování osobních údajů. Máte kdykoliv právo a možnost funkci cookies odmítnout a tuto na svém zařízení zrušit/ vypnout.

8. Jak nás můžete kontaktovat

V případě jakýchkoli Vašich dotazů, odvolání Souhlasu anebo uplatnění Vašich dalších práv subjektu údajů se na nás můžete obrátit a kontaktovat nás:

 • písemně formou dopisu/ oznámení na adresu sídla Správce, Hůrka 1786, Pardubice 53002
 • elektronicky na e-mailovou adresu info@vinozesardinie.cz;
 • telefonicky na tel. čísle: +420608029517
Alkoholové výrobky prodáváme pouze osobám starším osmnácti let.
Prohlašuji, že je mi 18 a více let.
M2Y2OG